Privacy Statement

.

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

IRVINX Business Wear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

IRVINX Business Wear verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of optimaliseren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Overeenkomsten te sluiten 
 • Prijsopgaven te doen. 
 • IRVINX Business Wear verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming: 

IRVINX Business Wear neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

IRVINX Business Wear bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > reden, correspondentie : uitnodigingen evenementen, aankopen, offertes, (na) bestellingen, klachten. Overeenkomstig met de door de belastingdienst bewaartermijn administratie. Foto’s mode producties en vrij werk > Bewaartermijn archief> auteurs recht, creatief werk.

Als u als klant een offerte hebt opgevraagd waaruit geen overeenkomst is voortgekomen zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact uit onze data verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden: 

IRVINX Business Wear verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
IRVINX Business Wear gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IRVINX Business Wear en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@irvinxbusinesswear.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IRVINX Business Wear wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

IRVINX Business Wear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@irvinxbusinesswear.com


Beeldmateriaal op Social Media: 

Het plaatsen van foto’s op social media zoals Facebook en Instagram zal gebeuren in artistiek oogpunt en/of commercieel oogpunt en deze worden geselecteerd door IRVINX Business Wear. Alle foto’s zijn gemaakt met toestemming/accreditatie van de organisator.